Martwaa

57 tekstów – auto­rem jest Mar­twaa.

Wziąłeś mnie pod swo­je skrzydła,
nie zważając na to jak często je łamie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2018, 16:03

Dzień słoneczny,
ja pochmur­na,
burze mam w sercu
i deszcz w oczach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2018, 20:50

Cza­sami nie chce­my już po­dej­mo­wać ko­lej­nych de­cyz­ji, jes­teśmy zmęcze­ni próba­mi i prob­le­mami, cza­sami na­wet smak złudzeń i chwi­lowe­go uko­jenia sta­je się gorzki. Ludzie z każdej możli­wej stro­ny zaczy­nają nam przeszkadzać. Nie chcemy [...] — czytaj całość

myśl • 26 stycznia 2018, 21:30

Ot­rzy­małam od życia "tak mało", że te­raz na­wet "wiele" nie jest wystarczające. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 sierpnia 2017, 01:04

W let­nie no­ce bar­dzo lu­biłam siadać nad rzeką i słuchać jak wo­da przepływa obok mnie. Obok in­nych ludzi. Zu­pełnie obojętna, znie­czu­lona. Nic nie było w sta­nie jej zat­rzy­mać. Mogłam je­dynie podzi­wiać pokaz [...] — czytaj całość

myśl • 20 lutego 2017, 14:06

Od­dając swo­je ser­ce w ręce "by­le ko­go" mu­siałam liczyć się z tym, że nie będzie trak­to­wane dob­rze, zresztą ta­kim czy­nem samą siebie skażę na "by­le jaką" miłość. Cóż war­te będzie uczu­cie za­gar­nięte z pier­wszej lep­szej dłoni ? Czyż smak wycze­kiwa­nego prag­nienia - pełne­go go­ryczy i cier­pienia nie po­siada większych war­tości? Miłość nie jest pros­ta i nig­dy nie po­win­na ta­ka być. 

myśl • 16 lutego 2017, 01:15

Je­go do­tyk był tak pus­ty, jak mo­je łóżko każde­go wieczoru. 

myśl • 19 stycznia 2017, 01:51

Bez Tytułu.

Jej miłość, nie była ciepłą obietnicą,
naz­wałbym to raczej zimną przysięgą.
Kruchym lo­dem, po którym ja
stąpałem nieostrożnie.

Chłod­na jak grud­niowy wiatr,
sta­wiała kro­ki zbyt pochopne.
Usłyszałem tyl­ko pękniecie.
I za­padłem się pod ty­siące zim­nych fal.

Usa­dowiła mnie na [...] — czytaj całość

wiersz • 17 maja 2016, 23:59

Lamento.

Ona...
Przej­rzys­tym stru­mieniem była,
de­likat­nym po­wiewem wiatru,
niez­niszczalną skałą.
Je­dyną prawdą w tym całym kłamstwie.
Cichy trzask.
Złama­na, mo­ja miłości...
zos­tałaś złamana.
Jak gałąź,
na pół, na pół.
I kto Cię te­raz zechcę?
Miłości, kto Cię taką zechcę ?
Bolesną?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2016, 17:05

Nadchodzi zima.

Żeg­naj, mo­ja niedościg­niona miłości,
żeg­naj, mój nies­pełniony śnie.
Mo­je dro­gie szczęście...
Ciebie też pragnę pożegnać.

Może w ko­ronach drzew, w któryś let­ni dzień,
pięknym pro­mieniem, znów po­witasz mnie.
Na let­niej ław­ce, pośród zieloności,
różnych za­wiłości i cichych przeciętności...
Może znów ktoś na tej ław­ce, dot­knie moich dłoni,
chcąc przed złem uchro­nić.
I za­kocham się ponownie,
tym ra­zem już... nie przelotnie.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 marca 2016, 03:30
Martwaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Martwaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 września 2018, 16:03Martwaa do­dał no­wy tek­st Wziąłeś mnie pod swo­je [...]

6 kwietnia 2018, 20:50Martwaa do­dał no­wy tek­st Dzień słoneczny, ja pochmur­na, [...]

26 stycznia 2018, 21:30Martwaa do­dał no­wy tek­st Czasami nie chce­my już [...]

16 lutego 2017, 02:41Martwaa sko­men­to­wał tek­st Dla za­bawy straszył tru­py [...]

19 stycznia 2017, 16:15William sko­men­to­wał tek­st Jego do­tyk był tak [...]

19 stycznia 2017, 03:40Martwaa sko­men­to­wał tek­st niezmienność

10 maja 2016, 18:32Testerka8 sko­men­to­wał tek­st Nadchodzi zi­ma.  

4 kwietnia 2016, 17:20Martwaa sko­men­to­wał tek­st Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - [...]

26 marca 2016, 09:23Martwaa sko­men­to­wał tek­st Nadchodzi zi­ma.  

25 marca 2016, 09:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadchodzi zi­ma.