Martwaa

59 tekstów – auto­rem jest Mar­twaa.

Ślad.

Stałe spojrzenie,
lu­biłam w nie wierzyć.
Ufać kłam­stwom
ja­kimi mnie karmiłeś.

Słodycz tru­ciz­ny
była niczym raj.
Bez­pie­czną przys­tań
stworzyłam z Twych ramion.

Sińce, są poezją
na­pisaną Twoją siłą.
To ślad.
Tej nie­szcze­rej miłości.


Two­jej nie­szcze­rej miłości,
której śle­po ufałam. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 maja 2019, 14:54

koniec.

Mój przyjacielu,
tyl­ko czas nam nie sprzyja,
nie bez powodu.

Próbuję nie pamiętać.
Ciebie i mnie.
Roz­pa­dających się.

To się skończyło.
Ty i ja.

Nie mogę po­wie­dzieć Ci,
że wciąż kocham.
Nasze wspomnienia...
To byłoby zbyt proste.

Nie próbuj ot­wierać tych drzwi.
Za ni­mi nie ma nas.
To już ko­niec,
słod­ki przyjacielu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2019, 20:54

Wziąłeś mnie pod swo­je skrzydła,
nie zważając na to jak często je łamie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2018, 18:03

Dzień słoneczny,
ja pochmur­na,
burze mam w sercu
i deszcz w oczach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2018, 22:50

Cza­sami nie chce­my już po­dej­mo­wać ko­lej­nych de­cyz­ji, jes­teśmy zmęcze­ni próba­mi i prob­le­mami, cza­sami na­wet smak złudzeń i chwi­lowe­go uko­jenia sta­je się gorzki. Ludzie z każdej możli­wej stro­ny zaczy­nają nam przeszkadzać. Nie chcemy [...] — czytaj całość

myśl • 26 stycznia 2018, 22:30

Ot­rzy­małam od życia "tak mało", że te­raz na­wet "wiele" nie jest wystarczające. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 sierpnia 2017, 03:04

W let­nie no­ce bar­dzo lu­biłam siadać nad rzeką i słuchać jak wo­da przepływa obok mnie. Obok in­nych ludzi. Zu­pełnie obojętna, znie­czu­lona. Nic nie było w sta­nie jej zat­rzy­mać. Mogłam je­dynie podzi­wiać pokaz [...] — czytaj całość

myśl • 20 lutego 2017, 15:06

Od­dając swo­je ser­ce w ręce "by­le ko­go" mu­siałam liczyć się z tym, że nie będzie trak­to­wane dob­rze, zresztą ta­kim czy­nem samą siebie skażę na "by­le jaką" miłość. Cóż war­te będzie uczu­cie za­gar­nięte z pier­wszej lep­szej dłoni ? Czyż smak wycze­kiwa­nego prag­nienia - pełne­go go­ryczy i cier­pienia nie po­siada większych war­tości? Miłość nie jest pros­ta i nig­dy nie po­win­na ta­ka być. 

myśl • 16 lutego 2017, 02:15

Je­go do­tyk był tak pus­ty, jak mo­je łóżko każde­go wieczoru. 

myśl • 19 stycznia 2017, 02:51

Bez Tytułu.

Jej miłość, nie była ciepłą obietnicą,
naz­wałbym to raczej zimną przysięgą.
Kruchym lo­dem, po którym ja
stąpałem nieostrożnie.

Chłod­na jak grud­niowy wiatr,
sta­wiała kro­ki zbyt pochopne.
Usłyszałem tyl­ko pękniecie.
I za­padłem się pod ty­siące zim­nych fal.

Usa­dowiła mnie na [...] — czytaj całość

wiersz • 18 maja 2016, 01:59
Martwaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Martwaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2019, 14:54Martwaa do­dał no­wy tek­st Ślad.  

16 maja 2019, 20:54Martwaa do­dał no­wy tek­st koniec.  

14 września 2018, 18:03Martwaa do­dał no­wy tek­st Wziąłeś mnie pod swo­je [...]

6 kwietnia 2018, 22:50Martwaa do­dał no­wy tek­st Dzień słoneczny, ja pochmur­na, [...]

26 stycznia 2018, 22:30Martwaa do­dał no­wy tek­st Czasami nie chce­my już [...]

16 lutego 2017, 03:41Martwaa sko­men­to­wał tek­st Dla za­bawy straszył tru­py [...]

19 stycznia 2017, 17:15William sko­men­to­wał tek­st Jego do­tyk był tak [...]

19 stycznia 2017, 04:40Martwaa sko­men­to­wał tek­st niezmienność

10 maja 2016, 20:32Testerka8 sko­men­to­wał tek­st Nadchodzi zi­ma.  

4 kwietnia 2016, 19:20Martwaa sko­men­to­wał tek­st Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - [...]